Voorwoord

Kennis en ervaring.

In de huidige wereld van overvloedig aanbod van zo ongeveer alles is een zekere mate van specialisatie een vereiste, voor middelmatigheden is steeds minder ruimte. Specialisatie wordt bereikt door toepassen van kennis en ervaring op een bepaald gebied. Voor ons betekent dit dat we al onze kennis en middelen inzetten om praktisch inzetbare software te bieden aan de recyclingbranche. Van adviseur tot ontwikkelaar, van helpdesk tot consultants, in al ons denken en handelen richten wij ons op u. U wilt immers gereedschap kunnen gebruiken en het toch niet ontwikkelen ?

In het gereedschap genaamd NewTon software zit een schat aan kennis en ervaring uit en met uw branche verwerkt, waardoor u vanaf de installatie direct ‘van start’ gaat. Vervolgens ondersteunen we u op alle mogelijke manieren om het gereedschap steeds effectiever te gebruiken en daarmee het uiterste uit uw investering te halen, zo vindt u op het NewTon HelpCenter altijd actuele gebruikershandleidingen, technische handleidingen en uitleg van de NewTon meldingen, kunt u uw vragen voorleggen aan onze HelpDesk medewerkers en kunt u voor verdergaande bedrijfsspecifieke adviezen terecht bij onze consultants. Het mag duidelijk zijn: wij gaan voor de lange termijn!

In deze nieuwsbrief vindt u een interview met een van de eerste gebruikers van NewTon Software, van Gerrevink BV uit Apeldoorn. Verder is de module van de maand NewTon Webfleet en lichten we een tipje van de sluier van de wijzigingen in het LMA besluit melden.NewTon Nieuws: LMA Wijziging besluit melden

De reeds in 2009 aangekondigde wijzingen in het besluit melden hebben inmiddels vorm gekregen, en treden naar verwachting op 1 januari 2011 in werking.

Hoewel nog steeds niets definitief is vanwege het bestuurlijke traject dat de voorgenomen wijzigingen op het Besluit melden momenteel doorlopen

werd op 19 april een bijeenkomst gehouden voor softwareontwikkelaars. Tijdens de bijeenkomst stonden voornamelijk de technische wijzigingen met betrekking tot de XML-interface centraal, maar er verandert meer.

De meldingsplicht vervalt onder andere voor ”Inrichtingen voor het verrichten van een combinatie van de handelingen opslaan, overslaan, bewerken en verwerken van uitsluitend papier, textiel, ferro- of non-ferrometalen, schroot, schone kunststoffen, glas, banden of een combinatie daarvan. Inrichtingen die ook andere afvalstoffen ontvangen, moeten deze afvalstoffen wél melden”.

Inrichtingen voor het sorteren van bouw- en sloopafval en inrichtingen voor het composteren van groenafval daarentegen worden in de nieuwe situatie meldingsplichtig.

Verder moet in de nieuwe situatie de GN-code gebruikt worden voor afgiftemeldingen, wordt de inzamelaarsregeling uitgebreid en worden de begeleidingsbrief en meldformulieren aangepast.

Meer informatie vindt u op de website van het LMA. www.lma.nl

Zoals u van ons gewend bent… zullen de benodigde aanpassingen tijdig worden doorgevoerd in de NewTon Software.Module van de maand: NewTon Webfleet

Door samenwerking  tussen NewTon en TomTom, een gerenommeerde naam in navigatiesystemen, kunt u op elk moment zien waar uw voertuigen zich bevinden, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de status is van de orders.

Zaken als een directe verbinding tussen de planning en voertuigen,  het direct doorsturen van diverse orders / opdrachten naar de chauffeurs, een inzichtelijk en beheersbaar uitvoeringstraject van de orders en moeiteloos factureren van geregistreerde werkzaamheden behoren met NewTon Webfleet tot de mogelijkheden.

Met Webfleet is het mogelijk om tot op laad en los niveau coördinaten vast te leggen van de relaties en of specifieke container / installatie. Orders worden online automatisch bijgewerkt zodat u direct op de hoogte bent van de orderstatus, aanvangstijden, stoptijden en doorlooptijden.

Het gebruikelijke na-traject van een uitgevoerde order behoort door gebruik van NewTon Webfleet tot het verleden. Naast alle ordergegevens worden tevens alle trajectgegevens en communicatie per kenteken vastgelegd zodat u altijd terug kunt grijpen op en een automatisch aangelegd archief.

NewTon Webfleet.. actueel overzicht van uw orders !


In the spotlights: van Gerrevink BV

"NewTon is de bedrijfsvoering van Van Gerrevink BV"

Vandaag zijn we op bezoek bij  Adriaan de Putter, adjunct directeur van Van Gerrevink  BV, verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbo, Milieu, de administratie en de automatisering bij het recyclingbedrijf uit Apeldoorn.

Het familiebedrijf, met inmiddels de 4e generatie Van Gerrevink aan het roer, is opgericht in 1879. Destijds is men begonnen met de inzameling van ijzer, metalen, lompen, huiden,  botten en papier.


Na verloop van tijd werd de handel in botten, huiden en lompen afgestoten omdat de vraag van de markt terugliep en de risico’s van het opslaan van deze materialen te groot werd.

Een specialisatie in oud ijzer/metalen en papier was het logische gevolg. In 1989 is men voorzichtig begonnen met het opzetten van een nieuwe dienst, archiefvernietiging en de afgelopen jaren is het dienstenpakket van Van Gerrevink BV nog verder uitgebreid met de inzameling van houtafvallen en kunststoffen. Door goede samenwerking met streng geselecteerde partners kan Van Gerrevink ook een totaalpakket inclusief restafvallen aanbieden. Hierdoor is het bedrijf een recyclingspecialist bij uitstek geworden.

Van Gerrevink BV, met 26 medewerkers is er trots op vandaag de dag nog als zelfstandig familiebedrijf onafhankelijk te opereren in de recyclingsector.

De driekoppige directie van Van Gerrevink BV, te weten Rinke van Gerrevink, Dick Klein Geltink en Adriaan de Putter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zoals dat hoort bij de sfeer van deze organisatie voegt Adriaan nog toe dat hen dat met name lukt door de betrokkenheid van alle anderen die bij Van Gerrevink werkzaam zijn.

Op de vraag hoe Adriaan bij Van Gerrevink in dienst is gekomen antwoord hij snel : “NewTon is eigenlijk de reden. Toen in 1994/1995 besloten werd de weegbrug te automatiseren met NewTon Software werd er een vacature gecreëerd waarop ik heb gesolliciteerd. Ik ben dus ook vanaf de introductie van NewTon bij Van Gerrevink betrokken geweest bij de implementatie” aldus Adriaan.

Het begon allemaal met het vastleggen van een weging in NewTon voor DOS waar vervolgens een weegbon mee kon worden geprint. Deze bon ging uiteindelijk naar de administratie waar alles opnieuw werd ingevoerd.

Orderplanning was bij Van Gerrevink BV destijds vastgelegd in een orderboek. In dit boek werd elke order vastgelegd met daarin alle relevante gegevens . De uiteindelijke controle gebeurde door middel van kleurcoderingen. Dit systeem was zeer arbeidsintensief omdat er constant moest worden gecontroleerd of alle werkzaamheden waren uitgevoerd. Dat heeft ons er toe gezet om naar NewTon te stappen en te gaan overleggen of er mogelijkheden waren tot de ontwikkeling van een systeem om de orders in vast te leggen.

Van Gerrevink BV is anno 2010 een autonoom bedrijf en is trots op de waarden en normen die het aanhangt. We willen goed zijn voor ons

personeel, onze klanten en een uitstekende service bieden aldus Adriaan de Putter.  Dat het bedrijf dit nastreeft blijkt onder andere uit het brede scala aan certificaten dat hen is toegekend. Onder andere het OPK, CA+, MRF en het ISO 9001:2008 certificaat prijkt aan de muur. Er wordt continue gewerkt aan verbetering van de organisatie met als doel het bedrijf positief in de markt te houden.

NewTon is een onmisbare schakel in het bedrijf.  “Het hele proces tussen het binnenhalen van een order tot de uiteindelijke facturatie word vastgelegd en gecontroleerd in NewTon”  aldus Adriaan. “NewTon is de bedrijfsvoering van ons bedrijf en zonder het pakket hadden wij nooit het resultaat kunnen behalen waar wij nu zo trots op zijn. Het scheelt ons zeker 2 a 3 man personeel op de werkvloer en kantoor”.

“Op jaarbasis verwerken we alleen al zo’n 15.000 orders. Als dit allemaal met de hand zou moeten worden ingevoerd was dit onmogelijk geweest met de huidige personeelsbezetting. Dankzij NewTon hebben we meer inzicht in de status van een order en wordt het gehele in- en verkoopproces efficiënter afgehandeld”.

“Op maat gemaakte containerafspraken met een relatie of een rapportage ten behoeve van een klant omdat men een overzicht wil hebben van het geleverde tonnage over het afgelopen half jaar. Voor ons is het 1 druk op de knop en de informatie wordt gepresenteerd.  Je kan dus wel stellen dat NewTon ons in staat stelt om servicegericht met onze klanten om te gaan”, aldus Adriaan.

Van Gerrevink is ook de eerste gebruiker die aan de slag ging met NewTon Webfleet. Het doel van deze module is het communiceren tussen NewTon en de chauffeur in de wagen. Door middel van een naadloze aansluiting op de TomTom Work server worden orders gecommuniceerd naar de TomTom units in de wagen. Middels deze communicatie is het mogelijk om op elk moment te zien waar de voertuigen zich bevinden, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de status is van een order. Bovendien worden door het gebruik van Webfleet een betere routeverdichting en optimalisatie bereikt en kunnen dynamisch ‘tussentijdse orders’ worden doorgevoerd. Kortom: optimaal inzicht tijdens het gehele proces.

”Met de ingebruikname van NewTon Webfleet hebben wij dit gerealiseerd. In eerste instantie waren de direct betrokkenen nog wel huiverig voor dit soort trajecten maar nu willen zij niet anders”, vervolgt Adriaan .

Bij het beschikbaar komen  van nieuwe modules van NewTon Software zal Van Gerrevink dan ook altijd beoordelen of het leidt tot optimalisering van de bedrijfsprocessen voor het bedrijf. “Webfleet zal dan ook zeker niet de laatste NewTon investering zijn bij ons bedrijf”, sluit Adriaan af.

Van Gerrevink is een voorloper en voorbeeld in de continu innoverende recyclingbranche en wij gaan er vanuit dat het bedrijf zich ook de komende jaren verder zal doorontwikkelen tot een optimaal servicegerichte onderneming waar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar relaties voorop staat.NewTon Vraag & Antwoord

De vraag van deze maand is:
 
"Ik spreek met verschillende klanten verschillende prijzen af. Hoe kan ik dit gemakkelijk in NewTon vastleggen?"Standaard prijzen kunnen worden vastgelegd in het stambestand Materialen. Per materiaal kunt u middels de Inkoopprijs en Maximum inkoopprijs, en de Verkoopprijs en minimum verkoopprijs de prijsbandbreedte invoeren.

Individuele prijsafspraken met relaties kunt u invoeren bij de relatie [Relaties – Tabblad afspraken – Materiaalprijzen] Per materiaal kunt u de afgesproken prijs invoeren, hierbij kunt u aangeven wat de ingangsdatum van de afspraak is en tot en met welke datum deze geldig is. Per prijsafspraak wordt de historie bijgehouden. Elke prijswijziging wordt vastgelegd zodat het overzicht nauwkeurig is.

Als u ook de prijsbandbreedte heeft ingevoerd controleert NewTon hierop bij het maken van de prijsafspraken.
Prijsafspraken worden gebruikt in Wegingen, Orders, Weegcontracten en Facturen. Instelbaar kan NewTon u bij het selecteren van het materiaal eerst een overzicht tonen van de materialen waarvan de relatie een prijsafspraak heeft.
 

 NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl