• Wat is de NewTon Gebruikersgroep?

De NewTon gebruikersgroep wordt gevormd door alle NewTon gebruikers die deelnemen aan het continuïteitsplan.

 • Wat is het doel van de NewTon gebruikersgroep?

Het doel van de NewTon gebruikersgroep is optimale communicatie tussen gebruiker en ontwikkelaar om er in de toekomst zeker van te zijn dat NewTon software blijft aansluiten aan de praktijk. Voortstellen van deelnemers aan de gebruikersgroep worden geïnventariseerd en in werkgroepen besproken.

 • Wat is een werkgroep?

Een werkgroep bestaat uit leden van de gebruikersgroep die ontwikkelingen en voorstellen van gebruikers bespreken. De samenstelling van de werkgroep is afhankelijk van de NewTon onderdelen waarop de voorstellen betrekking hebben. In de werkgroep komen vragen en ideeën van alle NewTon gebruikers aan de orde en gezamenlijk wordt besproken of de voorgestelde wijziging of uitbreiding een waardevolle toevoeging is voor de functionaliteit van NewTon.

 • En dan?

Wanneer zowel de werkgroep als Con Systems een voorgestelde wijziging of uitbreiding als een waardevolle toevoeging zien wordt gezamenlijk het Pakket Van Eisen opgesteld en wordt een indicatieve ontwikkeltijd bepaald. Op basis van de ontwikkeltijd en de algemene belangstelling bepaalt Con Systems of de voorgestelde verandering onderdeel zal zijn van een periodieke update of dat deze aangeboden zal worden als een module.

 • Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit?

Op basis van het PVE wordt een bètaversie ontwikkeld die geëvalueerd zal worden door één of meerdere deelnemers van de werkgroep. Na een positieve evaluatie zal de functionaliteit beschikbaar gesteld worden [als module of als onderdeel van de eerstvolgende periodieke update].

 • In het kort…
  • Leden van de gebruikersgroep en Con Systems doen voorstellen tot verandering van NewTon. Bij voorkeur per mail, en met vermelding van de module waarop het voorstel betrekking heeft.

  • Con Systems communiceert deze voorstellen en peilt de belangstelling onder alle leden van de gebruikersgroep.

  • Voorstellen met betrekking tot dezelfde module binnen NewTon worden samengevoegd en Con Systems organiseert hiervoor een werkgroep bijeenkomst. Alle leden van de gebruikersgroep worden op de hoogte gesteld van de te behandelen onderwerpen, zij bepalen zelf of ze deel uit willen maken van de werkgroep.

  • Alle leden van de gebruikersgroep worden op de hoogte gehouden van de besprekingen van de werkgroep.

 

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl